• Zaufanie
 • Wiedza
 • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > Audyt

Audyt

Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3374. W ramach usług audytorskich proponujemy:

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych

 • badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości i/lub zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg Ustawy o rachunkowości i/lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
 • badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych sporządzonych przez podmioty wchodzące w skład grup kapitałowych na potrzeby sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z regulacjami polskimi,
 • badania i przeglądy grupowych pakietów sprawozdawczych, służących konsolidacjom w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, przygotowanych w oparciu o regulacje międzynarodowe oraz zasady rachunkowości grupowej.

Opinie sądowe

 • audyty informacji finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych (aporty niepieniężne, plany połączenia, plany podziału itp.),
 • audyty informacji finansowych sporządzone na potrzeby innych postępowań sądowych.

Audyty systemów wewnętrznych

 • przeglądy systemu rachunkowości,
 • przeglądy systemu kontroli wewnętrznej,
 • weryfikacja poprawności ksiąg rachunkowych.

Pozostałe usługi poświadczające

 • badanie historycznych informacji finansowych,
 • badanie informacji prognozowanych i informacji pro-forma,
 • audyty w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej,
 • przeglądy finansowe tzw. due diligence na potrzeby potencjalnych inwestorów,
 • audyty informacji zarządczych dotyczących wybranych obszarów lub całego spektrum działalności,
 • audyty podatkowe.

Powyższa lista nie obejmuje całości zakresu proponowanych przez nas usług audytorskich.

Jeśli nie znajdują Państwo na niej bezpośredniego odniesienia do własnych potrzeb, mają Państwo pytania lub chcą się dowiedzieć więcej o naszej ofercie, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107