• Zaufanie
  • Wiedza
  • Doświadczenie
Pozycja na stronie: Indeks > Polski > O nas > KIBR

KIBR

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów (KIBR) jest ustawowo powołanym samorządem zawodowym zrzeszającym biegłych rewidentów w Polsce. Powstała z mocy uchwalonej 19 października 1991 r. ustawy o badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentach i ich samorządzie, która weszła w życie 1 stycznia 1992 r.

13 października 1994 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił odrębną ustawę o biegłych rewidentach i ich samorządzie, poświęconą wyłącznie sprawom samorządu zawodowego. W 2009 r. akt ten zastąpiła ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649). Zgodnie z powyższą ustawą Krajowa Izba Biegłych Rewidentów działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje z dniem wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Do zadań Krajowej Izby Biegłych Rewidentów należy w szczególności:

  • reprezentowanie członków oraz ochrona ich interesów zawodowych,
  • ustanawianie standardów rewizji finansowej,
  • sprawowanie kontroli nad należytym wykonywaniem zawodu i przestrzeganiem zasad etyki zawodowej przez członków KIBR oraz przestrzeganiem przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych obowiązujących przepisów prawa,
  • współdziałanie w kształtowaniu zasad rachunkowości i rewizji finansowej,
  • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów,
  • prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej.

Nadzór publiczny nad działalnością Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta oraz działalnością podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych sprawuje Komisja Nadzoru Audytowego.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów prowadzi rejestr biegłych rewidentów oraz rejestr podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.FinCont Sp. z o. o. • ul. 29 Listopada 18 A lok. 6 • 00-465 Warszawa
NIP: 701-00-99-216 • REGON: 141223950 • KRS: 0000296548, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł • Bank: Bank Handlowy w Warszawie S. A., rachunek nr 53 1030 0019 0109 8530 0030 5107