Klauzula rekrutacyjna

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, informujemy:

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fincont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 29 Listopada 18 A lok. 1U, 00-465 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 296548, której został nadany numer NIP 7010099216, REGON 141223950 – dalej jako „Fincont”.
 • Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@fincont.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fincont jest Agnieszka Radtke, e-mail: iod@fincont.pl.

Jakie są cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
 Jako Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:

 • rozpatrzenia aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją – realizacja bieżącego procesu rekrutacji,
 • realizacji przyszłych procesów rekrutacji,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. rozpatrzenie rekrutacji czy dochodzenia roszczeń.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
 Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę,
 • art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (rekrutacja pracowników, umówienie rozmowy kwalifikacyjnej, rozpatrzenie rekrutacji),
 • art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza dane wymienione w art. 22 1 § 1 KP oraz w przypadku przyszłej rekrutacji.

Jaki jest okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych?
 Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • trwania obecnego procesu rekrutacji, a po zakończeniu trwale usunięte,
 • w przypadku przyszłej rekrutacji przez 1 rok, od daty złożenia oświadczenia przez Państwa o wyrażeniu takiej zgody nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia przez Państwa zgody,
 • do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Komu mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane możemy ujawnić:

 • pracownikom i współpracownikom oraz osobom wyznaczonym do procesu rekrutacji – upoważnionym przez Administratora,
 • podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,

Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Jakie uprawnienia Pani/Panu przysługują?
W każdej chwili może Pani/Pan żądać prawa:

 • dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt 6. przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do cofnięcia zgody.

 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Pani/Panu danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem.
 • Wycofanie zgody winno nastąpić na adres mail: iod@fincont.pl.
 • Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora.

Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.

Jak są chronione Pani/Pana danych osobowe?
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO. 
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Inne
Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.