Polityka prywatności

Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, informujemy:
 
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fincont spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. 29 Listopada 18 A lok. 1U, 00 – 465 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 296548, której został nadany numer NIP 7010099216, REGON 141223950 – dalej jako „Fincont”.
 • Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty e-mail pod adresem: biuro@fincont.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fincont jest Agnieszka Radtke, e-mail: iod@fincont.pl.
 
2. Jakie są cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Jako Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:
 • świadczenia usług księgowych, kadrowych, płacowych, audytowych oraz doradztwa gospodarczego dla Klientów, tj. przygotowania oferty, zawarcia i wykonania umowy,
 • świadczenia usług szkoleniowych, w tym wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu,
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług,
 • wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak np. wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, statystycznej i obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń,
 • rozpatrzenie aplikacji w procesie rekrutacji i podjęcia dalszych działań związanych z rekrutacją.
3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1. lit. B) RODO tj.
  • wykonanie umowy o świadczenie usług, wskazanych w pkt. 2 lit. a niniejszej Polityki,
  • zawarcie umowy o przeprowadzenia szkolenia (dane gromadzone na podstawie formularza zgłoszeniowego).
lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i u sług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń,
 • art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Jaki jest okres przechowywania Pani/Pana danych  osobowych?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 • niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze:
  • 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w celach rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym
  • 10 lat w celach rozliczeń ubezpieczeń społecznych z ZUS,
  • 2 lata w związku z rozpatrywaniem reklamacji (liczone od daty zakończenia usługi),
  • niezbędny dopuszczalny prawem celem ustalenia i dochodzenia roszczeń.
 • do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Komu mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane możemy ujawnić:
 • pracownikom i współpracownikom oraz osobom wyznaczonym do procesu rekrutacji – upoważnionym przez Administratora,
 • podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz rachunkową,
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
  Nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
6. Jakie uprawnienia Pani/Panu przysługują?
W każdej chwili może Pani/Pan żądać prawa:
 • dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Czy ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
Niezależnie od uprawnień określonych w pkt 6. przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO.
Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 
8. Prawo do cofnięcia zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), co skutkować będzie usunięciem Pani/Panu danych z naszej bazy kandydatów do pracy. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w / w zgody przed jej wycofaniem.
 
Wycofanie zgody winno nastąpić na adres mail: iod@fincont.pl.
 
Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez
Administratora.
 
9. Dobrowolność podania danych osobowych.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może skutkować pominięciem kandydatury w procesie rekrutacji.
 
10. Jak są chronione Pani/Pana danych osobowe?
Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 
11. Inne Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.